Maruti Stotra Bhimrupi Maharudra Lyrics

Melodious stotra in Suresh Wadkar‘s voice. The orIginal song from Stotra Sumananjali
Maruti Stotra Lyrics (Bheema Roopi) or Hanuman Stotra is a 17th-century stotra, hymn of praise, composed in Marathi language by saint-poet of Maharashtra, Samarth Ramdas.

Maruti Stotra Bhimrupi Maharudra Lyrics

Credits –

Album – Stotra Sumnajali
Song – Bheemrupi Maharudra
Singer – Suresh Wadkar

 

Maruti Stotra Bhimrupi Maharudra Lyrics

                                                                                                  Maruti Stotra Bhimrupi

Maruti Stotra Lyrics

BhīmaRūpi MahāRudrā Vajra Hanumān Mārutī
Vanārī AnjanīSūtā Rāmadūtā Prabhanjanā ॥1॥
Mahābalī Prānadātā Sakalā Uthavī Bale ।
SaukhyaKārī Dukkhahārī Dūta Vaishnava gāyakā ॥2॥
Dīnānāthā HarīRūpā Sundarā Jagadantarā ।
Pātāladevatāhantā bhavyasīndūralepanā ॥3॥
Lokanāthā jagannāthā prānanāthā Purātanā ।
Punyavantā punyashīlā Pāvanā Paritoshakā ॥4॥
Dhwajāgre uchalī baho aweshe Lotalā Pudhe ।
Kālāgni Kāla Rudrāgni Dekhatā Kāpati Bhaye ॥5॥
Bhramānde māilī neno āwale dantapangatī ।
Netrāgnī chālilyā jwālā bhrukutī tātthilyā bale ॥6॥
Puccha te muradile māthā kirītī Kundale Barī ।
Suvarna kati kāsotī ghantā kinkinī Nāgarā ॥7॥
Thakāre parvatā aisā netakā sadapātalu ।
Chapalānga pāhatā mothe mahāvidyullateparī ॥8॥
KotiChya koti uddāne jhepāve uttarekade ।
Mandrādrīsārakha dronu krodhe utpatilā bale ॥9॥
ānilā māgūtī nelā ālā Gelā manogatī ।
Manāsī takile māge gatīsī tulanī nase ॥10॥
Anūpāsoni Brahmāndāevadhā hota jātase ।
Tayāsi tulanā kothe meru māndār dhākute ॥11॥
Brahmāndabhovate veddhe vajrapucche karu shake ।
Tayāsi tulanā kaichi Brahmāndi pāhatā nase ॥12॥
ārakta dekhile dola grāsile Suryamandalā ।
Wādhatā wādhatā wādhe bhedile shūnyaMandalā ॥13॥
Dhanadhānya pashuvruddhi putrapautra samagrahī ।
Pāvatī rūpavidyādi stotrapāthe karuniya ॥14॥
Bhūtapretasamandhādi rogavyādhi samastahī ।
Nāsatī tutatī chintā ānande Bhīmadarshane ॥15॥
He dhara pandharā shlokī lābhalī shobhalī barī ।
Drudhadeho nisandeho sankhyā chandrakalā gune ॥16॥
Rāmadāsī agraganyū kapiKulasī mandanu ।
Rāmarūpī antarātma darshane dhosha nāsati ॥17॥
॥Iti Shri Rāmdāskrutam sankatanirasanam Māruti Stotram Sampurnam ॥

maruti stotra lyrics in marathi

भीमरूपी महारुद्रा, वज्रहनुमान मारुती | वनारी अंजनीसूता रामदूता प्रभंजना ||१||

महाबळी प्राणदाता, सकळां उठवी बळें | सौख्यकारी दु:खहारी, दूत वैष्णव गायका ||२||

दीनानाथा हरीरूपा, सुंदरा जगदंतरा | पातालदेवताहंता, भव्यसिंदूरलेपना ||३||

लोकनाथा जगन्नाथा, प्राणनाथा पुरातना | पुण्यवंता पुण्यशीला, पावना परितोषका ||४||

ध्वजांगे उचली बाहो, आवेंशें लोटला पुढें | काळाग्नी काळरुद्राग्नी, देखतां कांपती भयें ||५||

ब्रह्मांडे माईली नेणों, आंवळे दंतपंगती | नेत्राग्नी चालिल्या ज्वाळा, भ्रुकुटी ताठिल्या बळें ||६||

पुच्छ ते मुरडिले माथां, किरीटी कुंडले बरीं | सुवर्ण कटी कांसोटी, घंटा किंकिणी नागरा ||७||

ठकारे पर्वता ऐसा, नेटका सडपातळू | चपळांग पाहतां मोठे, महाविद्युल्लतेपरी ||८||

कोटिच्या कोटि उड्डाणें, झेपावे उत्तरेकडे | मंद्राद्रीसाररिखा द्रोणू, क्रोधे उत्पाटिला बळें ||९||

आणिला मागुतीं नेला, आला गेला मनोगती | मनासी टाकिले मागे, गतीसी तुळणा नसे ||१०||

अणूपासोनि ब्रह्मांडाएवढा होत जातसे | तयासी तुळणा कोठे, मेरु मंदार धाकुटे ||११||

ब्रह्मांडाभोवते वेढे, वज्रपुच्छें करू शकें | तयासी तुळणा कैची, ब्रह्मांडी पाहता नसे ||१२||

आरक्त देखिलें डोळा, ग्रासिलें सूर्यमंडळा | वाढता वाढता वाढे, भेदिलें शून्यमंडळा ||१३||

धन धान्य, पशूवृद्धि, पुत्रपौत्र समस्तही | पावती रूपविद्यादी, स्तोत्रपाठें करूनियां ||१४||

भूतप्रेत समंधादी, रोगव्याधी समस्तहीं | नासती तूटती चिंता, आनंदे भीमदर्शनें ||१५||

हे धरा पंधरा श्र्लोकी, लाभली शोभली बरी | दृढदेहो निसंदेहो, संख्या चन्द्रकळा गुणें ||१६||

रामदासी अग्रगण्यू, कपिकुळासि मंडणू | रामरूपी अंतरात्मा, दर्शने दोष नासती ||१७||

॥इति श्री रामदासकृतं संकटनिरसनं मारुतिस्तोत्रं सम्पूर्णम्॥

maruti stotra lyrics Video

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *