Tagged: Budham Sharnam Gachhami Lyrics

budham sharnam gachhami lyrics 0

Budham Sharnam Gachhami Prayer Lyrics

Here is Buddhism Budham Sharnam Gachhami Lyrics. Budham Sharnam Gachhami Credits – Mantra – Budham Sharnam Gachhami By – Gautama Buddha   Budham Sharnam Gachhami Lyrics Buddham Sharanam Gacchami Dhammam Sharanam Gacchami Sangham Sharanam...